TOP LYRICS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Top Lyrics - , .

  

LE YOUTH
Touch

[Electronic music]

Nobody!
Nobody!
Nobody!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!

Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Nobody!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Nobody!

Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Nobody!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna treat you better!
Ain't nobody gonna touch you! Touch you!
Nobody!
Nobody!
Nobody!

Le Youth - "Touch"
268